Zasady korzystania z witryny

W jakim celu organizacja Alzheimer’s Research UK (dalej: „My”, „Nasz”) stworzyła witrynę Printed Memories
 1. Dowiedziono, że otrzymywanie znajomych fotografii, czyli tzw. terapia reminescencyjna lub terapia wspomnieniami, przyczynia się do pobudzenia aktywności mózgowej osób chorujących na chorobę Alzheimera. To pomaga im pamiętać i łączyć zdarzenia, miejsca, ludzi występujących w ich życiu.
 2. Utworzyliśmy Witrynę Printed Memories, aby zapewnić członkom rodzin i krewnym możliwość podtrzymywania relacji z pacjentami chorującymi na chorobę Alzheimera. W Witrynie Użytkownik może stworzyć spersonalizowaną Kartę pocztową (z własnym zdjęciem lub indywidualną wiadomością), która zostanie dostarczona do wybranego odbiorcy w celu podtrzymania więzi z rodziną za pomocą wspomnień fotograficznych.
 3. Poniżej przedstawiamy regulamin (dalej: „Regulamin”) udostępniania Użytkownikowi Witryny Printed Memories znajdującej się pod adresem www.printed-memories.com (dalej: „Witryna”) oraz Kart pocztowych (definicja poniżej).
 4. Przed skorzystaniem z Witryny lub zamówieniem kart pocztowych należy uważanie zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Aby zaakceptować Regulamin, należy zaznaczyć odpowiednie pole. Nie należy korzystać z Witryny ani zamawiać Kart pocztowych za pośrednictwem Witryny, jeśli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu.
 5. Należy zachować kopię Regulaminu na przyszłość. Aby go wydrukować lub pobrać, należy kliknąć tutaj.
Definicje
 1. „Karta pocztowa”” oznacza kartę pocztową zamówioną od nas przez Użytkownika za pośrednictwem Witryny.
 2. „My”, „Nasza organizacja”, „Nasz” odnosi się do Alzheimer’s Research UK (definicja poniżej) i Alzheimer’s Research Trading Limited (firma zarejestrowana pod numerem 03880026 i będąca w całości podmiotem podległym organizacji Alzheimer’s Research UK, która prowadzi działalność w imieniu firmy), w tym, o ile dotyczy, Naszych pracowników i upoważnionych przedstawicieli.
 3. „Użytkownik” to użytkownik Witryny.
Informacje o Alzheimer’s Research UK
 1. Alzheimer’s Research UK to czołowa brytyjska organizacja charytatywna działająca na rzecz walki z demencją. Numer rejestracji organizacji charytatywnej: 1077089 w Anglii i Walii oraz: SC042474 w Szkocji. Jesteśmy firmą zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 03681291 z siedzibą pod adresem 3 Riverside, Granta Park, Cambridge, CB21 6AD, Wielka Brytania. Jesteśmy płatnikiem VAT o numerze: 125478113.
 2. Wszelkie pytania dotyczące naszej firmy lub Regulaminu Witryny należy kierować do nas:

Poczta: Alzheimer’s Research UK, 3 Riverside, Granta Park, Great Abington,
Cambridge, CB21 6AD, Wielka Brytania
Telefon: +44 (0) 300 111 5555 lub +44 (0) 1223 896 600 Email: enquiries@alzheimersresearchuk.org

Informacje o firmie Ricoh Europe Plc
 1. Firma Ricoh Europe Plc („„Ricoh”„) pomaga Nam w prowadzeniu Witryny oraz tworzeniu i dostarczaniu Kart pocztowych w imieniu Użytkownika.
 2. Ricoh (czołowy dostawca usług, doradztwa, oprogramowania i sprzętu z zakresu zarządzania dokumentacją dla firm z całego świata) chce wywierać pozytywny wpływ na społeczności, w których żyją i pracują pracownicy firmy. W ramach programu „imagine, change, challenge” firma Ricoh nawiązała współpracę z organizacją Alzheimer’s Research UK, która obejmuje zobowiązanie do wspierania inicjatyw promujących świadomość o chorobie Alzheimera. Część tych inicjatyw jest możliwa dzięki zastosowaniu technologii: druku i cyfrowych Ricoh.
 3. Firma Ricoh opracowała Witrynę dla Nas i odpowiada za hosting stron internetowych na odpowiednich zasobach informatycznych.
 4. Ricoh przetwarza także wszystkie zamówienia na Karty pocztowe, co obejmuje zbieranie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, drukowanie Kart pocztowych Użytkownika oraz organizację ich dostawy. Ricoh przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z Polityką prywatności Witryny (pod adresem printed-memories.com/privacy).
 5. 15. Wszelkie pytania, skargi lub uwagi dotyczące Witryny, zamówionych Kart pocztowych lub ogólnie zamówienia należy kierować bezpośrednio do firmy Ricoh pod adresem e-mail: printedmemories@ricoh-europe.com. Jeśli Ricoh nie jest w stanie rozwiązać problemu Użytkownika związanego z usługą Printed Memories, Użytkownik ma prawo zgłosić kwestię na platformie UE do internetowego rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
Korzystanie z Witryny przez Użytkownika

Rejestracja, hasła i bezpieczeństwo

 1. Jeśli Użytkownik założy konto w Witrynie, odpowiada za poufność swojego hasła i nazwy Użytkownika, a także za wszystkie czynności wykonywane z ich użyciem.
 2. Użytkownik zobowiązuje się natychmiast powiadomić Nas (z użyciem podanych tutaj danych kontaktowych) w przypadku wykrycia lub podejrzenia nieupoważnionego użycia nazwy Użytkownika i hasła Użytkownika.

Zobowiązania Użytkownika

 1. Użytkownik potwierdza, że:
  • wszystkie informacje podane przez Użytkownika za pośrednictwem Witryny są pod każdym względem prawdziwe, aktualne i precyzyjne. Użytkownik może w dowolnej chwili aktualizować lub poprawić swoje dane osobowe. W tym celu należy kliknąć tutaj i zmienić dane konta Użytkownika lub skontaktować się z Nami używając danych wskazanych powyżej;
  • ma ukończone 18 lat lub, jeśli nie ma ukończonych 18 lat, że korzysta z Witryny za zgodą i wiedzą opiekuna lub rodzica;
  • ma zgodę i/lub upoważnienie, aby przesyłać do Witryny i/lub umieszczać na Karcie pocztowej zdjęcia osób występujących na Karcie pocztowej i/lub że wykorzystywanie i wyświetlanie osobistych zdjęć na Karcie pocztowej nie narusza praw intelektualnych żadnej strony trzeciej; oraz
  • będzie przestrzegać ograniczeń dotyczących wykorzystywania tej strony przewidzianych w tym Regulaminie.
 2. Użytkownik potwierdza, że w ramach korzystania z Witryny nie będzie:
  • wykorzystywał Witryny do celów nielegalnych ani w żaden sposób, który negatywnie wpływa na jej wydajność, uniemożliwia jej działanie lub wyświetlanie, uszkadza ją bądź utrudnia jej funkcjonowanie;
  • przesyłać plików zawierających wirusy, trojany lub robaki ani innych szkodliwych materiałów;
  • uzyskiwać bądź próbować uzyskiwać dostępu do kont innych Użytkowników ani przenikać bądź próbować przenikać przez zabezpieczenia Witryny;
  • udostępniać treści o charakterze groźby, pomówienia, obscenicznych, nieprzyzwoitych, obraźliwych, niewłaściwych ani napastliwych lub które mogą sprawiać wrażenie zastraszania, groźby lub nadużycia w stosunku do osoby lub grupy osób ze względu na religię, płeć, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność lub inne cechy; ani
  • reklamować ani promować produktów ani usług stron trzecich, ani Użytkownika.
 3. Użytkownik zgadza się w pełni zrekompensować Nas, jeśli:
  • w wyniku naruszenia przez Użytkownika tego Regulaminu zostanie wytoczone przeciwko Nam postępowanie prawne; i/lub
  • poniesiemy straty w wyniku zaniedbania, lekkomyślności lub umyślnie szkodliwego działania Użytkownika powiązanego z użyciem Witryny bądź treściami przesłanymi przez Użytkownika.
 4. Jeśli Użytkownik naruszy zapisy tego Regulaminu, a My nie podejmiemy żadnych kroków przeciwko Użytkownikowi, wciąż mamy prawo skorzystania ze swoich praw i rozwiązań prawnych w innej sytuacji obejmującej naruszenie przez Użytkownika tego Regulaminu.
Prawa przyznane i zastrzeżone
 1. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, ograniczenia lub zablokowania dostępu do Witryny bądź dowolnej jej części w dowolnej chwili bez powiadomienia. Gdy Witryna jest udostępniana, podejmiemy wszelkie kroki, aby była ona dostępna bez przerw, choć nie gwarantujemy nieprzerwanej dostępności ani braku błędów.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Witryny i jej zawartości nie oznacza przyznania Użytkownikowi jakichkolwiek praw własności intelektualnej w stosunku do własności intelektualnej Naszej ani stron trzecich.
 3. Zabrania się wykorzystywania Witryny do celów innych niż dopuszczone w tym Regulaminie bez Naszej uprzedniej pisemnej zgody.
Odnośniki do Witryny i z innych witryn
 1. 25. Użytkownik może utworzyć odnośnik ze swojej Witryny do witryny, o ile zrobi to w sposób rzetelny i zgodny z prawem oraz tak, aby nie naruszyć ani nie wykorzystać Naszej reputacji, jak również nie sugerować powiązania, aprobaty lub zatwierdzenia z Naszej strony.
 2. Użytkownik nie może wyświetlać Witryny w ramce ani tworzyć odnośników do stron innych niż strona główna Witryny, chyba że wyrazimy na to pisemną zgodę (którą możemy wycofać w dowolnej chwili).
 3. Jeśli Witryna zwiera odnośniki do innych witryn stron trzecich, odnośniki te są zamieszczane wyłącznie do celów informacyjnych i/lub wygody Użytkownika oraz nie stanowią wyrazu Naszej aprobaty wobec tych witryn. Nie mamy kontroli nad zawartością tych witryn ani nie ponosimy odpowiedzialności za nie ani za jakiejkolwiek straty lub szkody wynikające z ich użycia przez Użytkownika.
Informacje zamieszczone w Witrynie
 1. Za pośrednictwem firmy Ricoh staramy się regularnie aktualizować Witrynę, a jej treść może co jakiś czas ulegać zmianom. Materiały zamieszczone w Witrynie bądź ich dowolna część mogą być nieaktualne lub stać się nieaktualne, a My nie mamy obowiązku ich aktualizacji.
Informacje Użytkownika
 1. Polityka prywatności Witryny (www.printed-memories.com/privacy) wyjaśnia, w jaki sposób firma Ricoh oraz jej podwykonawcy i/lub partnerzy gromadzą, przechowują i przetwarzają dane podane przez Użytkownika w Witrynie.
ZAMÓWIENIA UŻYTKOWNIKA

Proces zamawiania i potwierdzenia zamówień

 1. Gdy Użytkownik zamówi Kartę pocztową zgodnie z procesem opisanym w punkcie „Tworzenie Karty pocztowej” poniżej, zamówienie będzie stanowiło ofertę Użytkownika złożoną firmie Ricoh w Naszym imieniu obejmującą zakup Karty pocztowej od Użytkownika. Wszystkie zamówienia są uzależnione od dostępności i wymagają akceptacji ze strony firmy Ricoh i Nas. Umowę zakupu Karty pocztowej stanowi potwierdzenie przez Ricoh przyjęcia oferty Użytkownika otrzymane na skrzynkę e-mail bądź wyświetlenie na ekranie akceptacji oferty Użytkownika.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia i/lub anulowania zamówienia (za pośrednictwem firmy Ricoh działającej w Naszym imieniu) z uzasadnionych przyczyn, między innymi gdy:
  • dostawca platformy do przetwarzania płatności nie jest w stanie pozyskać autoryzacji płatności;
  • obrazy przesłane przez Użytkownika na potrzeby Karty pocztowej są uszkodzone, niekompatybilne technicznie lub mają nieodpowiednią rozdzielczość
  • zamówienie Użytkownika narusza warunki tego Regulaminu lub w jakikolwiek sposób narusza Nasze zasady dotyczące treści (jak opisano w punkcie 36 poniżej); oraz
  • Ricoh, jako podmiot działający w Naszym imieniu, ma uzasadnione przesłanki, aby uznać zamówienie za fałszywe.
 3. Jeśli Ricoh nie może zaakceptować zamówienia Użytkownika lub je anuluje (w każdym przypadku w Naszym imieniu), skontaktuje się z Użytkownikiem w tej sprawie oraz zwróci środki zgodnie z zapisami tego Regulaminu.
Tworzenie Karty pocztowej
 1. Witryna oferuje Użytkownikowi możliwość stworzenia spersonalizowanej Karty pocztowej.
 2. Plik ze zdjęciem do Karty pocztowej musi być w formacie JPEG lub PNG – inne formaty (np. Word lub PDF) nie są akceptowane. Następnie Użytkownik ma możliwość dodania spersonalizowanej wiadomości do swojej Karty pocztowej. Po przesłaniu swojego zdjęcia i (o ile dotyczy) dodaniu spersonalizowanej wiadomości Użytkownik wprowadza dane odbiorcy. W kolejnym kroku Użytkownik może przejrzeć szczegóły zamówienia i je potwierdzić, zanim utworzy konto w Naszym systemie w celu dokonania płatności i finalizacji.
 3. Przez przesłanie, wysłanie, zamieszczenie bądź uwzględnienie treści lub materiałów na Karcie pocztowej Użytkownik udziela Nam – oraz firmie Ricoh, która w Naszym imieniu produkuje Karty pocztowe – niewyłącznej, bezpłatnej i nieodwołalnej licencji (w tym prawo udzielania podlicencji na różnych poziomach) do wykorzystywania, reprodukowania, adaptowania, dystrybuowania oraz przekazywania tej treści i tych materiałów publicznie, wyłącznie w celu wywiązania się z zobowiązań i wykorzystania praw wynikających z tego Regulaminu. Ricoh może zmodyfikować treść lub materiał zgodnie z wymaganiami Karty pocztowej zamówionej przez Użytkownika (np. przez przycięcie obrazu).
 4. Użytkownik nie może uwzględnić w Karcie pocztowej treści ani materiałów, które:
  • (naruszają prawa autorskie bądź inne prawa, np. prawa do znaku towarowego, dowolnej osoby lub podmiotu;
  • naruszają zobowiązania wobec innej osoby lub podmiotu, np. zobowiązanie do zachowania poufności;
  • są niezgodne z obowiązującym prawem;
  • są nieprawdziwe, nieprecyzyjne, mylące, obraźliwe, niewłaściwe, mają charakter groźby bądź pomówienia, lub które mogą spowodować niepotrzebne zdenerwowanie, utrudnienia lub stres u innych osób;
  • przeinaczają tożsamość lub podszywają się pod inną osobę;
  • zawierają materiały o charakterze pornograficznym, obscenicznym, niewłaściwym lub obraźliwym lub promujące dyskryminację ze względu na rasę, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek, lub które nawołują do nienawiści lub przemocy przeciwko dowolnej osobie bądź grupie;
  • mogą zastraszać, zasmucać lub denerwować kogoś;
  • sprawiają wrażenie, jakby pochodziły od Nas lub zostały przez Nas zatwierdzone;
  • nawołują do czynów nielegalnych, promują je lub wspierają.
 5. Jeśli Użytkownik prześle do Witryny zdjęcie przedstawiające siebie lub poda inne informacje, aby przetworzyć zamówienie, może to stanowić dane osobowe i przez przesłanie takiego obrazu lub informacji Użytkownik wyraża zgodę, aby Ricoh przetwarzało takie dane osobowe Użytkownika zgodnie z Polityką prywatności Witryny (pod adresem: www.printed-memories.com/privacy). Przed złożeniem zamówienia należy zapoznać się z Polityką prywatność Witryny.
Wysyłka Karty pocztowej
 1. Ricoh wyśle Kartę pocztową Użytkownika w ciągu 2 dni roboczych od potwierdzenia Zamówienia (zgodnie z punktem 30) za pośrednictwem przesyłki pocztowej priorytetowej (Royal Mail First Class Post) lub międzynarodowej paczki pocztowej (Royal Mail International Standard Delivery).
 2. W przypadku wysyłki do Wielkiej Brytanii poczta brytyjska (Royal Mail) informuje, że 90% wszystkich przesyłek priorytetowych (First Class) dociera następnego dnia roboczego, ale deklarowany czas dostarczenia wynosi do 3 dni roboczych. W przypadku przesyłek międzynarodowych poczta brytyjska (Royal Mail) informuje, że czas dostawy wynosi 3–5 dni roboczych, ale może być dłuższy.
 3. Ryzyko związane z Kartą pocztową zamówioną przez Użytkownika (w tym ryzyko utraty i/lub uszkodzenia Karty pocztowej podczas transportu) jest przenoszone na rzecz poczty brytyjskiej (Royal Mail) w chwili przekazania poczcie przez Ricoh (w Naszym imieniu) instrukcji wysyłki Karty pocztowej w imieniu Użytkownika. Ryzyko to przechodzi na Użytkownika w chwili dostarczenia Karty pocztowej pod adres określony w zamówieniu Użytkownika.
Ceny i płatność
 1. Należność za pojedynczą zamówioną Kartę pocztową jest równa kwocie podanej w Witrynie w momencie składania Zamówienia. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy wystąpi oczywisty błąd. Ceny mogą się zmieniać, ale żadna zmiana ceny nie obejmuje zamówień potwierdzonych i złożonych przed wejściem w życie zmiany cen. Jeśli cena Karty pocztowej jest w oczywisty sposób błędna, Ricoh nie ma obowiązku wysyłki Karty pocztowej w imieniu Użytkownika za tę cenę i zapewni Użytkownikowi możliwość potwierdzenia zamówienia w nowej cenie bądź jego anulowania. W przypadku anulowania Użytkownik otrzyma zwrot należności za to zamówienie.
 2. Podane ceny obejmują koszt wysyłki.
 3. Ceny wyświetlane na stronie obejmują podatek VAT w obowiązującej stawce. Jeśli jednak Użytkownik zamówi Kartę pocztową na adres poza Wielką Brytanią, kwota pobrana od Użytkownika przez dostawcę usług płatności za tę Kartę pocztową nie obejmuje podatków (np. podatku VAT, jego odpowiednika ani cła) obowiązujących w kraju, do którego dostarczona zostanie Karta pocztowa. Odbiorca Karty pocztowej ponosi odpowiedzialność za wszystkie tego typu podatki oraz dodatkowe koszty dostawy powiązane z importem Karty pocztowej.
 4. Podczas dokonywania płatności należy podać informacje, których wymaga system Witryny. Karta kredytowa lub debetowa zostanie obciążona natychmiast po złożeniu zamówienia. Do momentu otrzymania pełnej należności Użytkownik nie ma praw własności ani tytułu do Karty pocztowej. Podczas finalizacji zamówienia Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych do płatności. Przez podanie danych do płatności Użytkownik potwierdza, że jest właścicielem karty kredytowej lub debetowej, której używa, lub że ma upoważnienie do jej użycia. Wszystkie obowiązkowe pola muszą zostać wypełnione.
Anulowanie zamówienia i zwroty
 1. Ze względu na indywidualny i spersonalizowany charakter Kart pocztowych po potwierdzeniu zamówienia przez Ricoh nie ma możliwości jego anulowania.
 2. Jeśli Karta pocztowa jest wadliwa, należy w ciągu trzech (3) dni od jej otrzymania skontaktować się z firmą Ricoh pod adresem: printedmemories@ricoh-europe.com.
 3. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Użytkownikowi przysługuje zwrot środków, Ricoh zwróci koszt Karty pocztowej na kartę kredytową lub debetową, którą dokonano płatności. Ricoh może także zaproponować bezpłatny ponowny wydruk i wysyłkę Karty pocztowej. Nasza polityka i polityka Ricoh nie przewiduje możliwości jednoczesnego uzyskania zwrotu i ponownej wysyłki Karty pocztowej.
 4. Zwroty nie są przyznawane, jeśli wada wynika z winy Użytkownika, np. niewłaściwego obchodzenia się z produktem, błędnej pisowni lub przesłania zdjęcia o niskiej rozdzielczości lub małych wymiarach.
Zobowiązania prawne i ograniczenia odpowiedzialności
 1. Użytkownik ma pewne prawa ustawowe, w tym prawo do tego, że My i Ricoh (w Naszym imieniu) będziemy świadczyć usługi na rzecz Użytkownika w rozsądnym czasie i z należytą starannością. W przypadku naruszenia tych praw przez Nas lub Ricoh Użytkownik ma do dyspozycji określone mechanizmy prawne. Żaden zapis tego Regulaminu nie ma za zadanie wpływać na te prawa ustawowe ani inne uprawnienia Użytkownika, np. do odszkodowania lub określonej charakterystyki produktu. Więcej informacji o ustawowych prawach Użytkownika w Wielkiej Brytanii można uzyskać w biurze porad obywatelskich (Citizens Advice Service) lub biurze standardów handlowych (Trading Standards Service).
 2. Ani My, ani Ricoh nie ponosimy odpowiedzialności za straty ani szkody poniesione przez Użytkownika, jeśli:
  • ich przyczyną nie jest naruszenie przez Nas lub Ricoh zapisów tego Regulaminu;
  • stanowią one efekt uboczny głównej straty lub szkody i jeśli Użytkownik i Ricoh lub My nie mieliśmy możliwości uzasadnionego przewidzenia wystąpienia szkody podczas początkowego użycia Witryny;
  • wynikają z nieudostępnienia przez Nas Witryny (lub jej części) lub wycofania produktów z Witryny, lub odmowy przyjęcia zamówienia przez Ricoh niezależnie od powodu;
  • są następstwem użycia przez inną osobę nazwy użytkownika i hasła Użytkownika lub nieupoważnionego dostępu do danych osobowych Użytkownika (chyba, że wynika to z zaniedbania ze strony Nas lub Ricoh);
  • są następstwem ataku DDoS, przesłania wirusa lub innego materiału techniczne szkodliwego, który może mieć wpływ na komputer, programy, dane lub inne materiały Użytkownika w związku z użytkowaniem Witryny (włączając pobranie przez Użytkownika treści z Witryny lub strony, do której odnośnik zamieszczono w Witrynie); lub
  • spowodowane są niewywiązaniem się przez Nas lub Ricoh z zobowiązań odpowiednio Naszych lub Ricoh, o ile wynikało to ze zdarzeń znajdujących się poza kontrolą Naszą lub Ricoh (w tym między innymi pożaru, powodzi, burzy, zamieszek, niepokojów społecznych, wojny, incydentu nuklearnego, aktów terroryzmu lub siły wyższej).
 3. Jeśli ponosimy przed Użytkownikiem odpowiedzialność za straty lub szkody niepodlegające wyłączeniom zapisanym w tym Regulaminie, Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do półtorej wartości kwoty pobranej od Użytkownika za Kartę pocztową (z wyłączeniem kosztów wysyłki).
 4. Nie wyłączamy odpowiedzialności za śmierć ani uraz spowodowany zaniedbaniem Naszym lub Naszych pracowników, przedstawicieli, partnerów lub podwykonawców organizacji (w tym Ricoh), jak również za oszustwo.
Własność intelektualna
 1. Wszystkie teksty, programy, zdjęcia, grafiki, układy stron i projekty, jak również inne materiały zamieszczone w Witrynie, są własnością Naszą lub stron trzecich i/lub znajdują się pod ochroną praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej Naszych lub stron trzecich.
 2. Użytkownik nie może w żaden sposób kopiować, reprodukować, ponownie publikować, pobierać, zamieszczać, nadawać, rejestrować, transmitować, wykorzystywać w celach komercyjnych, edytować, udostępniać ani dystrybuować publicznie stron ani materiałów dostępnych w Witrynie, ani kodu elementów składowych Witryny do celów innych niż prywatne cele Użytkownika. Z uwzględnieniem powyższych zapisów Użytkownik może pobrać niewielki fragment treści Witryny na potrzeby wyświetlania go, o ile nie sporządzi więcej niż jednej kopii.
Ogólne
 1. Możemy wprowadzać zmiany do tego Regulaminu poprzez każdoczesną modyfikację tej strony. Zmiana Regulaminu nie wpływa na żadne zamówienie złożone przez Użytkownika i zaakceptowane przez Nas. Zalecamy sprawdzanie tej strony od czasu do czasu pod kątem zmian.
 2. Wszelkie powiadomienia lub żądania związane z tym Regulaminem należy przesyłać na adres e-mail: enquiries@alzheimersresearchuk.org.
 3. Możemy przenieść swoje prawa lub zobowiązania bądź podzlecić swoje zobowiązania wynikające z tego Regulaminu innemu podmiotowi prawnemu. Użytkownik wyraża na to zgodę, o ile:
  • nie będzie to miało znaczącego negatywnego wpływu na standard Kart pocztowych ani usług świadczonych na rzecz Użytkownika na mocy tego Regulaminu; oraz
  • jeśli sprawa dotyczy wyłącznie przeniesienia, powiadomimy Użytkownika o dacie przeniesienia Naszych praw i zobowiązań wynikających z tego Regulaminu na rzecz innego podmiotu; w takiej sytuacji wszystkie prawa Użytkownika związane z tym Regulaminem lub z niego wynikające będą dotyczyć jedynie nowego podmiotu, a nie Nas.
 4. Regulamin obowiązuje indywidualnie Użytkownika. Użytkownik nie ma prawa przenieść swoich praw ani zobowiązań z tytułu tego Regulaminu na rzecz kogokolwiek innego bez Naszej pisemnej zgody.
 5. Regulamin nie nadaje uprawnień nikomu innemu niż Użytkownikowi i Nam. Żaden z zapisów Regulaminu nie podlega egzekwowaniu przez stronę trzecią, włączając (jeśli Użytkownik mieszka w Wielkiej Brytanii) egzekwowanie z tytułu brytyjskiej Ustawy o umowach (Prawa stron trzecich) z 1999 r. (Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999).
 6. Ten Regulamin wraz z Naszą polityką (w tym Polityką prywatności) zawiera wszystkie uzgodnione zapisy obowiązujące Użytkownika i Nas.
 7. Jeśli dowolna część tego Regulaminu zostanie uznana przez sąd lub organ nadzorczy za niedopuszczoną lub nieskuteczną, pozostałe zapisy pozostają w mocy.
 8. Ten Regulamin reguluje prawo angielskie i jest ona interpretowana zgodnie z prawem angielskim. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby wszelkie spory związane z Regulaminem lub z niego wynikające były rozstrzygane wyłącznie przez sądy angielskie.
 9. Ostatnia aktualizacja Regulaminu: kwiecień 2018.