Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PRINTED MEMORIES-WEBSITE

Waarom Alzheimer’s Research UK (“Wij”) Printed Memories in het leven heeft geroepen
 1. Het is bewezen dat het ontvangen van vertrouwde foto’s – bekend als reminiscentietherapie – Alzheimerpatiënten helpt om hersenactiviteit te stimuleren, waardoor ze zich gebeurtenissen, plaatsen en mensen in hun leven kunnen herinneren en levend kunnen houden.
 2. Wij hebben deze Printed Memories-Website gecreëerd om naaste familie en verdere familieleden in staat te stellen om met Alzheimerpatiënten in contact te blijven. U kunt hiermee Uw eigen gepersonaliseerde Briefkaart maken (door het uploaden van Uw eigen foto en een persoonlijke boodschap), die bij Uw ontvanger wordt bezorgd. Dit helpt hen om met hun familie en fotoherinneringen verbonden te blijven.
 3. In deze voorwaarden worden de algemene voorwaarden (de “Voorwaarden“) omschreven waaronder Wij de Printed Memories-website (zie printed-memories.com) (de “Website“) beschikbaar stellen en Briefkaarten (zoals hieronder gedefinieerd) aan U verschaffen.
 4. Leest U deze Voorwaarden alstublieft zorgvuldig door voordat U de Website gebruikt of Briefkaarten bestelt. Als U akkoord gaat met deze Voorwaarden, gelieve dan het betreffende hokje “accepteren” aan te vinken. U mag de Website niet gebruiken of Briefkaarten bestellen via de Website, als U het niet eens bent met één of meer van deze Voorwaarden.
 5. U dient een afschrift van deze Voorwaarden te bewaren voor toekomstig gebruik. Klik hier om deze Voorwaarden uit te printen of te downloaden.
Definities
 1. Briefkaart” betekent een Briefkaart die U via de Website bij Ons bestelt;
 2. Wij/Ons/Onze” heeft betrekking op Alzheimer’s Research UK (hieronder omschreven) en Alzheimer’s Research Trading Limited (ingeschreven onder ondernemingsnummer 03880026, een volledige dochteronderneming van Alzheimer’s Research UK die namens Ons handelt), inclusief, voorzover van toepassing, onze werknemers en erkende agenten; en
 3. U/Uw” heeft betrekking op u.
Over Ons
 1. Wij zijn Alzheimer’s Research UK – het toonaangevende Britse charitatieve onderzoeksinstituut dat tot doel heeft om dementie de wereld uit te helpen; onze inschrijfnummers als charitatieve instelling zijn 1077089 in Engeland en Wales en SC042474 in Schotland; Wij zijn een bedrijf dat is ingeschreven in Engeland en Wales onder registratienummer 03681291 en statutair is gevestigd te 3 Riverside, Granta Park, Cambridge, CB21 6AD. Wij zijn BTW-geregistreerd onder BTW-nummer 125478113.
 2. Als U vragen heeft of verdere informatie wilt ontvangen over onze organisatie of de Voorwaarden van deze Website, neemt U dan contact met Ons op:

Per Post: Alzheimer’s Research UK, 3 Riverside, Granta Park, Great Abington, Cambridge, CB21 6AD Telefonisch: 0300 111 5555 or 01223 896 600 Per Email: enquiries@alzheimersresearchuk.org

Over Ricoh Europe Plc
 1. Wij werken samen met Ricoh Europe Plc (“Ricoh“) om U de website ter beschikking te stellen en om Uw Briefkaarten te produceren en te bezorgen.
 2. Ricoh (een toonaangevende leverancier van documentdiensten, advies, software en hardware aan bedrijven over de hele wereld) makt zich sterk om een positieve impact te hebben op de gemeenschappen waarin haar werknemers wonen en werken. Als onderdeel van haar “imagine, change, challenge“-programma is Ricoh een samenwerking aangegaan met Alzheimer’s Research UK waarbij het zich heeft gecommitteerd aan het hosten van een aantal activiteiten om de bewustwording aangaande de ziekte van Alzheimer te vergroten.
 3. Ricoh heeft de Website voor Ons gecreëerd en zorgt voor de hosting van de webpagina’s op geschikte IT-infrastructuur.
 4. Ricoh verwerkt ook alle bestellingen voor Briefkaarten, waaronder het verzamelen en verwerken van Uw persoonsgegevens, het uitprinten van Uw Briefkaarten, ervoor zorgen dat deze bezorgd worden, en het verwerken van Uw persoonsgegevens conform het privacybeleid van de website (zie printed-memories.com/privacy).
 5. Als U vragen, klachten of opmerkingen heeft over deze Website of over Briefkaarten die U besteld heeft of over Uw bestelling in het algemeen, dan kunt U rechtstreeks contact opnemen met Ricoh via het volgende e-mailadres: printedmemories@ricoh-europe.com. Als Ricoh Uw klacht over de Printed Memories-diensten niet op kan lossen, heeft U het recht om het geschil voor te leggen aan het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting via: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
Uw gebruik van de website

Registratie, wachtwoorden en veiligheid

 1. Als U op deze Website een account aanmaakt, is het Uw verantwoordelijk om Uw wachtwoord en gebruikersnaam geheim te houden en draagt u verantwoording voor alle werkzaamheden die bij het gebruik daarvan worden verricht.
 2. U stemt ermee in om Ons onmiddellijk op de hoogte te stellen (via de hiervoor vermelde contactgegevens) als U zich ervan bewust wordt of vermoedt dat Uw wachtwoord of gebruikersnaam zonder Uw toestemming gebruikt wordt.
Uw beloften aan Ons
 1. U bevestigt dat:
  • alle informatie en gegevens die U aan Ons via de Website verstrekt in alle opzichten waar, juist en actueel zijn. U kunt Uw persoonsgegevens te allen tijde bijwerken of corrigeren door Uw accountgegevens aan te passen door hier te klikken / via de bovenstaande contactgegevens;
  • U ouder bent dan 18 jaar of, als U jonger dan 18 jaar bent, U de Website gebruikt met toestemming en tussenkomst van een ouder of voogd;
  • U de toestemming en/of bevoegdheid heeft om de afbeeldingen van personen die op de Briefkaart verschijnen naar de Website te uploaden en/of op te nemen in een Briefkaart, en/of dat het gebruik en de weergave van persoonlijke afbeeldingen op de Briefkaart geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden; en
  • U zich houdt aan de beperkingen op Uw gebruik van de Website zoals omschreven in deze Voorwaarden.
 2. Door de Website te gebruiken, stemt U ermee in dat U:
  • de Website niet zult gebruiken voor onrechtmatig doeleinden, of op een wijze die de Website zou kunnen onderbreken, beschadigen, beperken of minder efficiënt zou kunnen maken;
  • geen bestanden zult verzenden die virussen, Trojaanse paarden, wormen of ander schadelijk materiaal bevatten;
  • geen inzage zult (trachten te) verkrijgen tot de accounts van andere gebruikers of de veiligheidsmaatregelen van de Website binnen zult (trachten) binnen (te) dringen;
  • geen content zult delen die bedreigend, lasterlijk, onfatsoenlijk, opruiend, aanstootgevend, beledigend, beledigend of obsceen is, of tot gevolg kan hebben dat een persoon of groep personen wordt geïntimideerd, bedreigd of misbruikt op grond van godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etnische afkomst, leeftijd, handicap of anderszins; of
  • Uw eigen producten of diensten of die van derden niet zult adverteren of promoten.
 3. U stemt ermee in om Ons volledig te vergoeden indien:
  • een vordering of gerechtelijke procedure tegen Ons wordt ingesteld door een derde als gevolg van Uw overtreding van deze Voorwaarden; en/of
  • U nalatig, roekeloos of opzettelijk schadelijk heeft gehandeld en Wij schade hebben geleden als gevolg van Uw gebruik van de Website of de inhoud die U aan Ons heeft verstrekt.
 4. Als U deze Voorwaarden schendt en Wij geen actie tegen U ondernemen, hebben Wij nog steeds het recht om onze rechten en rechtsmiddelen uit te oefenen in elke andere situatie waarin U deze Voorwaarden schendt.
Verleende rechten en voorbehouden rechten
 1. Wij behouden Ons het recht voor om de toegang tot de Website of enig deel ervan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, te beperken of te beëindigen. Echter, zolang de Website operationeel is zullen Wij ernaar streven om deze te allen tijde beschikbaar te stellen, maar garanderen niet dat de Website altijd ononderbroken of foutloos ter beschikking staat
 2. Uw gebruik van de Website en de inhoud ervan geeft U geen aanspraken betreffende Onze intellectuele eigendomsrechten of het intellectuele eigendom van derden.
 3. U mag de Website niet voor andere doeleinden gebruiken dan welke zijn toegestaan op grond van deze Voorwaarden zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.
Links naar en van andere Websites
 1. U mag een hyperlink aanmaken van Uw website naar de Website op voorwaarde dat U dit op een eerlijke en wettige manier doet en niet op een wijze die Onze reputatie kan schaden of daarvan kan profiteren of die enige vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van Onze kant suggereert.
 2. Zonder Onze schriftelijke toestemming geven (die Wij te allen tijde kunnen intrekken) mag U de Website niet framen, noch een link aanmaken naar een ander deel van de Website dan de homepage.
 3. Voorzover de Website links naar andere websites van derden bevat, zijn deze links uitsluitend bedoeld ter informatie en/of voor Uw gemak en houden deze geen goedkeuring in van deze websites Onzerzijds. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van deze sites en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade die uit Uw gebruik ervan kan voortvloeien.
Over de informatie op deze Website
 1. Wij streven ernaar om (via Ricoh) de Website regelmatig te actualiseren en kunnen de inhoud op elk moment wijzigen. Materiaal op de Website kan op elk moment verouderd zijn en Wij zijn niet gehouden om dit materiaal te actualiseren.
Uw gegevens
 1. In het Privacybeleid van de Website (printed-memories.com/privacy) wordt uitgelegd hoe Ricoh en haar onderaannemers en/of partners omgaan met de informatie die U via de Website verstrekt.
Uw Bestellingen

De bestelprocedure en orderbevestigingen

 1. Als U een bestelling plaatst voor een Briefkaart door de stappen te volgen die staan beschreven onder het kopje “Uw Briefkaart aanmaken” hieronder, dan vormt deze bestelling een aanbod van U aan Ricoh namens Ons om een Briefkaart te kopen. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en aanvaarding door Ricoh namens Ons. De koopovereenkomst voor de Briefkaart wordt alleen gesloten wanneer Ricoh U een e-mail stuurt ter bevestiging van de aanvaarding van Uw aanbod of U een bevestigingsscherm toont ter bevestiging van de aanvaarding van Uw aanbod.
 2. Wij ((via Ricoh, die namens Ons handelt) behouden Ons het recht voor om een bestelling niet te accepteren en/of te annuleren om welke redelijke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot de volgende omstandigheden:
  • De betalingsplatformaanbieder heeft geen machtiging tot betaling kunnen verkrijgen;
  • De afbeeldingen die U voor Uw Briefkaart heeft geüpload, zijn beschadigd, worden technisch niet ondersteund of bevatten onvoldoende pixels;
  • Uw bestelling schendt één of meer van deze Voorwaarden of bevat iets dat in strijd is met onze regels betreffende de content (zoals omschreven in paragraaf 36 hieronder); en
  • Ricoh, die namens Ons handelt, heeft redelijke gronden om aan te nemen dat Uw bestelling frauduleus is.
 3. Als Ricoh Uw bestelling niet kan accepteren of annuleert (in alle gevallen namens ons), neemt Ricoh contact met U op om dit uit te leggen en wordt U terugbetaald conform deze Voorwaarden.
Uw Briefkaart aanmaken
 1. Op de Website kunt U Uw eigen gepersonaliseerde Briefkaart aanmaken.
 2. Als U een foto wilt uploaden voor gebruik op Uw Briefkaart, dient de afbeelding in JPEG- of PNG-format te zijn – andere format (zoals Word en PDF’) kunnen niet worden geaccepteerd, U kunt dan een persoonlijke boodschap aan Uw Briefkaart toevoegen. Nadat U de foto heeft geüpload en (indien van toepassing) Uw persoonlijke boodschap heeft toegevoegd, wordt U gevraagd om de bezorggegevens van de ontvanger in te voeren. U kunt dan uw bestelling bekijken en bevestigen, voordat u bij Ons een account aanmaakt om te betalen en af te sluiten.
 3. Door het uploaden, plaatsen, bijdragen of opnemen van inhoud of materiaal op Uw Briefkaart, verleent U Ons – en Ricoh die de Briefkaarten namens Ons produceert – een niet-exclusieve, auteursrechtvrije, onherroepelijke licentie (daaronder begrepen het recht om sublicenties te verlenen via meerdere lagen) om die inhoud of dat materiaal uitsluitend te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te distribueren en openbaar te maken uitsluitend met het oog op het nakomen van verplichtingen en het uitoefenen van rechten op grond van deze Voorwaarden. Ricoh kan de inhoud of het materiaal wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de vereisten van de door u bestelde briefkaart (zoals het bijsnijden van afbeeldingen).
 4. U mag geen inhoud of materiaal in Uw Briefkaart opnemen die:
  • inbreuk maakt op auteursrechten van derden of andere rechten, zoals een handelsmerk van een natuurlijke of rechtspersoon,
  • inbreuk maakt op een verplichting tegenover een natuurlijke of rechtspersoon, zoals een geheimhoudingsplicht;
  • in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving;
  • vals, onjuist, misleidend, aanstootgevend, beledigend, bedreigend of lasterlijk is, of die onnodige ergernis, ongemak of leed kan veroorzaken voor andere personen;
  • een valse identiteit toont of zich als iemand anders voordoet;
  • pornografisch, obsceen, onfatsoenlijk of aanstootgevend materiaal bevat dat discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd bevordert of kan aanzetten tot haat of geweld tegen een persoon of groep;
  • andere personen kan intimideren, in verlegenheid kan brengen of kan alarmeren;
  • de indruk wekt afkomstig te zijn van of goedgekeurd te zijn door Ons; of
  • onwettige handelingen bepleit, bevordert of daartoe bijdraagt.
 5. Als U een afbeelding van Uzelf uploadt naar de Website of andere informatie verstrekt tijdens het bestelproces, kan het gaan om persoonsgegevens en door het uploaden van een dergelijke afbeelding of informatie, draagt Ricoh er zorg voor dat Uw persoonsgegevens worden behandeld conform het Privacybeleid van de Website (beschikbaar op: printed-memories.com/privacy). Gelieve het Privacybeleid van de Website door te lezen voordat U Uw bestelling afrondt.
Verzending van Uw Briefkaart
 1. Ricoh verzendt Uw Briefkaart binnen 2 werkdagen na aanvaarding van Uw bestelling (conform artikel 30) via Royal Mail First Class Post of Royal Mail International Standard Delivery.
 2. Ricoh verzendt Uw Briefkaart binnen 2 werkdagen na aanvaarding van Uw bestelling (conform artikel 30) via Royal Mail First Class Post of Royal Mail International Standard Delivery.
 3. Alle risico’s met betrekking tot de Briefkaart die U bestelt (met inbegrip van het risico op verlies en/of beschadiging van de Briefkaart tijdens transport) gaan over op Royal Mail zodra Ricoh (die namens Ons handelt) Royal Mail opdracht heeft gegeven om de Briefkaart namens U te verzenden, en op U zodra de Briefkaart wordt afgeleverd op het in Uw bestelling vermelde afleveradres.
Prijzen en betaling
 1. De door U verschuldigde prijs per Briefkaart is conform de prijs getoond op deze Website op het moment dat U Uw bestelling plaatst, behalve in het geval van een kennelijke fout. Prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd, maar prijswijzigingen hebben geen invloed op bestellingen die zijn geplaatst vóór de datum van een dergelijke prijswijziging en die aan U is bevestigd. Indien de prijs van een Briefkaart duidelijk onjuist is, is Ricoh niet verplicht om de Briefkaart tegen die prijs aan U te leveren en heeft U de optie om Uw bestelling tegen de juiste prijs te bevestigen of Uw bestelling te annuleren; in dat geval worden aan U alle onjuiste betalingen terugbetaald die met betrekking tot een dergelijke bestelling zijn ontvangen.
 2. Getoonde prijzen zijn inclusief verzendkosten.
 3. Prijzen vermeld op de Website zijn inclusief BTW tegen het van toepassing zijnde tarief. Als U echter heeft aangegeven dat Uw Briefkaart naar een adres buiten het Verenigd Koninkrijk moet worden verzonden, is de prijs die U voor die Briefkaart in rekening wordt gebracht door de aanbieder van de betaalplatformdiensten exclusief lokale heffingen (zoals BTW of vergelijkbare omzetbelasting of invoerrechten) in het land waar de Briefkaart wordt bezorgd. De ontvanger van de Briefkaart draagt die heffingen evenals eventuele aanvullende bezorgkosten in verband met de invoer van de Briefkaart.
 4. Bij het doen van Uw betaling dient U de informatie in te voeren die volgens de Website vereist is. Uw bank of creditcard wordt gedebiteerd onmiddellijk bij het plaatsen van Uw bestelling. de eigendom of titel van de Briefkaart gaat niet op U over totdat Wij de volledige betaling hebben ontvangen. Tijdens het afsluitproces wordt U gevraagd om Uw betalingsgegevens in te voeren. Door het invullen van Uw betalingsgegevens bevestigt U dat de creditcard of bankpas die wordt gebruikt van U is en/of dat U toestemming heeft om die te gebruiken. Alle aangegeven velden dienen te worden ingevuld.
Annulering, retourzending en terugbetaling
 1. Vanwege het gepersonaliseerde karakter van onze Briefkaarten kunnen bestellingen niet meer worden geannuleerd zodra ze door Ricoh zijn bevestigd.
 2. Als Uw Briefkaart fouten bevat, neem dan binnen drie (3) dagen na ontvangst contact op met Ricoh via printedmemories@ricoh-europe.com.
 3. Als U om wat voor reden dan ook in aanmerking komt voor terugbetaling, zorgt Ricoh ervoor dat de prijs die U voor de Briefkaart heeft betaald, wordt teruggestort op de creditcard of bankpas waarmee U heeft betaald. Als alternatief kan Ricoh aanbieden de Briefkaart gratis opnieuw uit te printen en te verzenden. Het is niet Ons beleid noch dat van Ricoh om zowel een terugbetaling als een nieuwe verzending aan te bieden.
 4. Terugbetaling is niet aan de orde als de fout het gevolg is van Uw eigen handelen, zoals verkeerd gebruik van het product, of als U een afbeelding met een lage resolutie of grootte heeft geüpload.
Onze wettelijke verplichtingen en beperkingen van onze aansprakelijkheid
 1. U heeft bepaalde wettelijke rechten, waaronder begrepen dat Wij en Ricoh (die namens Ons handelt) U met gepaste vakkundigheid en binnen een redelijke termijn diensten verlenen. U Komen bepaalde rechtsmiddelen toe als Wij of Ricoh inbreuk maken op één of meer van deze rechten. Niets in deze Voorwaarden is bedoeld om invloed uit te oefenen op deze wettelijke rechten of andere rechten waarop U eveneens aanspraak kunt maken, bijvoorbeeld op schadevergoeding of specifieke prestaties. Neem voor meer informatie over uw wettelijke rechten in het Verenigd Koninkrijk contact op met Uw plaatselijke Wegwijzerdienst voor Burgers of het Instituut voor Handelsnormen.
 2. Noch Wij noch Ricoh zijn verantwoordelijk voor door U te lijden verliezen en schade die:
  • niet veroorzaakt zijn door schending van deze Voorwaarden Onzerzijds of van de kant van Ricoh;
  • een neveneffect zijn van het hoofdverlies of de belangrijkste schade en die niet redelijkerwijs te voorzien zijn door U en Ricoh of door Ons op het moment dat U de Website begint te gebruiken;
  • het gevolg zijn van het niet door Ons ter beschikking stellen van de Website (of een deel daarvan) of het verwijderen van producten van de Website of het gevolg van de weigering van de kant van Ricoh om een bestelling te accepteren, om welke reden dan ook;
  • het gevolg zijn van het gebruik van Uw gebruikersnaam en wachtwoord door iemand anders of het gevolg zijn van onbevoegde toegang tot Uw persoonsgegevens (tenzij dit te wijten is aan nalatigheid Onzerzijds of van de kant van Ricoh);
  • veroorzaakt zijn door een DDOs-aanval, een virus of ander technologisch schadelijk materiaal dat van invloed kan zijn op Uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander materiaal als gevolg van Uw gebruik van de Website (daaronder begrepen het downloaden van content van de Website of een daaraan gelinkte website); of
  • veroorzaakt zijn door het niet nakomen van enige verplichting Onzerzijds of van de kant van Ricoh voorzover Wij/Ricoh (al naar gelang) daartoe verhinderd zijn als gevolg van gebeurtenissen die buiten onze macht liggen (waaronder begrepen brand, overstroming, storm, oproer, burgerlijke onlusten, oorlog, kernongeval, terroristische activiteiten en overmacht).
 3. Als Wij jegens U aansprakelijk zijn voor verliezen of schade die niet door deze Voorwaarden worden uitgesloten, zijn Wij jegens U slechts aansprakelijk voor verliezen tot anderhalf keer het bedrag dat U voor Uw Briefkaart heeft betaald (exclusief bezorgkosten).
 4. Wij zijn voor overlijden of persoonlijk letsel alleen aansprakelijk mits veroorzaakt door nalatigheid Onzerzijds of van de kant van onze medewerkers, agenten, partners en/of onderaannemers (inclusief Ricoh) of vanwege fraude.
Intellectuele eigendom
 1. Alle teksten, software, foto’s, grafieken, pagina lay-outs, ontwerpen en ander materiaal dat op de Website verschijnt, zijn eigendom van Ons of van derden en/of zijn beschermd op grond van auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, octrooien van Ons of van derden of op grond van andere eigendomsrechten en wetten.
 2. U mag de webpagina’s of het materiaal op de Website of de computercodes van de onderdelen die de Website bevatten niet kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, downloaden, posten, uitzenden, opnemen, doorsturen, commercieel exploiteren, bewerken, aan het publiek meedelen of op enige wijze verspreiden, behalve voor Uw eigen persoonlijk gebruik. Op grond van het vorenstaande mag U beperkte onderdelen van deze content downloaden voor het bekijken daarvan, mits er niet meer dan één kopie van die informatie wordt gemaakt.
Algemeen
 1. Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina aan te passen. Wijzigingen van deze Voorwaarden hebben geen invloed op bestellingen van U die Wij reeds hebben geaccepteerd. Wij raden U aan om deze pagina van tijd tot tijd te controleren op updates.
 2. Als U Ons op de hoogte wilt stellen betreffende deze Algemene Voorwaarden, kunt U dat doen door een e-mail te sturen naar enquiries@alzheimersresearchuk.org.
 3. Het is mogelijk dat Wij onze rechten of verplichtingen over willen dragen of onze verplichtingen op grond van deze Voorwaarden willen uitbesteden aan een andere rechtspersoon. U stemt hiermee in op voorwaarde dat:
  • dit geen negatieve invloed heeft op de standaard van de Briefkaarten of de dienst die U op grond van deze Voorwaarden ontvangt; en
  • alleen in geval van overdracht: – nadat Wij U op de hoogte hebben gesteld van de datum waarop Wij onze rechten en verplichtingen op grond van deze Voorwaarden aan een andere rechtspersoon zullen overdragen – Uw enige rechten op grond van of in verband met deze Voorwaarden tegenover de nieuwe rechtspersoon van kracht zijn en niet tegenover Ons.
 4. Deze Voorwaarden gelden voor U persoonlijk. U mag Uw rechten of verplichtingen op grond van deze Voorwaarden niet overdragen aan derden zonder onze schriftelijke toestemming.
 5. Deze Voorwaarden hebben niet de intentie om rechten te verlenen aan anderen dan U en Ons. Geen van deze Voorwaarden is afdwingbaar door een derde partij, met inbegrip van (als U in het Verenigd Koninkrijk gevestigd bent) eventuele handhaving conform de (Engelse) Contractenwet inzake Rechten van Derden 1999.
 6. Deze Voorwaarden alsmede Ons beleid (inclusief ons Privacybeleid) bevatten alle voorwaarden die tussen U en Ons zijn overeengekomen.
 7. Als een deel van deze Voorwaarden door een rechtbank of regelgevende instantie nietig of ongeldig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van toepassing.
 8. Op (interpretatie van) deze Voorwaarden is Engels recht van toepassing, en U stemt ermee dat eventuele geschillen in verband met en voortvloeiend uit deze Voorwaarden bij uitsluiting zullen worden voorgelegd aan de Engelse rechter.
 9. Deze Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt in april 2018.